Słowniczek

Academy – AEGEE-Academy – jedna z grup roboczych (Working Groups – WGs) AEGEE-Europe odpowiedzialna za edukację wewnętrzną. Organizowane przez nią projekty obejmują szkolenia, noszące nazwę European Schools (ES), które posiadają charakter ogólny (ES1, ES2), bądź specjalistyczny, np. PRES (Public Relations ES), FRES (Fund Raising ES). ‚Pracownikami’ AEGEE-Academy są zazwyczaj doświadczeni członkowie AEGEE, którzy czują potrzebę podzielenia się swoją wiedzą, nabytą podczas organizowania projektów, bądź pełnienia funkcji w Zarządzie Europejskim AEGEE (patrz Comité Directeur)

Agora – Zgromadzenie Ogólne AEGEE – zjazd około 1000 przedstawicieli wszystkich anten mający miejsce dwa razy do roku (wiosna/jesień), na którym zapadają najważniejsze decyzje: wybór władz centralnych AEGEE, omawianie projektów i nowe propozycje dotyczące rozwoju AEGEE.

Antena – oddział lokalny AEGEE – podstawa działalności całego AEGEE, obecnie jest ich w Europie 240 (od Moskwy do Madrytu i od Stambułu do Sztokholmu), w Polsce 16 (od Gdańska do Krakowa i od Zielonej Góry do Białegostoku). Antena krakowska istnieje od 1991roku.

Audit Commission – komisja składająca się z 3 osób wybieranych na Agorze. Jej zadaniem jest przeprowadzanie rewizji finansowych w AEGEE ( sprawdzanie przechowywanych dokumentów, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych pod względem ich uporządkowania, poprawności). Do obowiązków AC należy m.in. złożenie wizyty kontrolnej w siedzibie Comité Directeur (Zarząd Europejski AEGEE w Brukseli) co najmniej 2 razy w ciągu roku.

Comité Directeur (CD) – Zarząd Europejski AEGEE, składający się maksymalnie z 9 członków pochodzących z co najmniej 4 różnych krajów. W Zarządzie zasiadają: Prezydent, Sekretarz, Financial Director, vice-prezydent, Public Relations Director, Human Resources and Network Development Director, External Relations Director, Projects Director. CD jest organem zarządzającym i reprezentującym całe AEGEE m.in. przed Unią Europejską i Radą Europy. Jest wspierane i kontrolowane przez komisje: Audit Commission, Members Commission, Juridical Commission i Network Commission.

Contact (C) – to najczęściej jedna osoba, lecz może być tez ich kilka, które są zainteresowane utworzeniem anteny AEGEE w swoim mieście. Dysponują one niezbędnymi do tego informacjami i kontaktują się z całym AEGEE- Europe.

Contact – Antenna (CA) – forma pośrednia pomiędzy kontaktem a anteną. Aby stać się kontakt-anteną, tzw. Kontakt (patrz Contact) musi podpisać z AEGEE- Europe kontrakt (Convention d’Adhesion) i zarejestrować się u siebie w kraju (w Polsce- w formie stowarzyszenia). Jeżeli w ciągu roku od powstania CA zorganizuje przynajmniej jeden europejski event, to kontakt-antena zostaje podniesiona do rangi Anteny.

European Boards’ Meeting (Europejskie Spotkanie Zarządów) – najważniejsze, oprócz Agory, spotkanie statutowe AEGEE. Odbywa się w mniejszym gronie (ok. 300 osób) niż Agora, na ok. 6 tygodni wcześniej. Tam pojawiają się i są analizowane propozycje, które później są poddawane pod głosowanie na Agorze. To także rodzaj aeżowskiego think-tanku, czyli miejsca, gdzie pojawiają się realizowane później pomysły.

European Night – jedna z tradycyjnych, najbardziej popularnych i niezapomnianych imprez w AEGEE organizowana podczas wydarzeń międzynarodowych, np. podczas Agory, Summera czy T4T. Polegają na tym, że każdy uczestnik danego eventu, ma ‚obowiązek’ przywieźć ze sobą butelkę ‚napoju bezalkoholowego’, który jest typowy dla jego kraju. Mile widziane jest także zaprezentowanie różnych kulinarnych specjałów (np. ciasta). W trakcie owego wieczoru wszyscy zbierają się razem i każdy prezentuje swoje specjały, które dzielone są pomiędzy uczestników imprezy. Oprócz tego każdy ma za zadanie opowiedzieć jakąś anegdotkę, legendę, zatańczyć tradycyjny taniec, zaśpiewać, bądź zrobić cokolwiek innego, co jest charakterystyczne dla kraju, z którego pochodzi.

FR – Fund Raising – jedna z podstawowych grup roboczych (obok PR i HR) działających praktycznie w każdej antenie; zajmuje się pozyskiwaniem funduszy: dotacji, sponsoringu finansowego i rzeczowego, budżetami i planami finansowymi; rzeczy niezbędnych do organizacji większości eventów.

PR – Public Relations – grupa robocza zajmująca się tworzeniem wizerunku AEGEE, zabieganiem o patronaty. Odpowiada za kontakty zewnętrzne anteny, aktualizowanie jej strony internetowej, promowanie organizacji wśród studentów oraz przez media na arenie regionalnej, ogólnopolskiej, czy nawet europejskiej. Do zadań PRa należy też tzw. PR wewnętrzny, czyli dbanie o dobry kontakt i atmosferę wewnątrz anteny jak również mobilizowanie członków do aktywnej działalności i wyjazdów.

HR – Human Resources – Zasoby Ludzkie (a konkretnie grupa robocza zajmująca się ludźmi); gdzie można się dowiedzieć wszystkiego o szkoleniach i praktyce odnośnie motywacji, komunikacji międzyludzkiej, pracy w grupie, czy mowy ciała. HR tradycyjnie zajmuje się również organizacją AEGEE-owskich imprez (np. wszelkiego rodzaju tematyczne party), czy social programmem (czyli jak efektownie i efektywnie zorganizować czas wolny większości eventów).

IT – Information Technology – wszystko, co związane jest z komputerami. AEGEE w dużym stopniu polega na tych maszynach, internecie i wprawnym ich użytkowaniu, dlatego też organizowane są tzw. ITES, czyli eventy mające przybliżyć tę czarną dla większości magię.

Juridical Commission – w skład tej komisji wchodzą 3 osoby. 2 spośród nich są wybierane na Agorze, a 1 przez CD. Do zadań JC należy kontrola prawna AEGEE, sprawdzanie zgodności działań z prawem europejskim i CIA (statutem AEGEE), czuwanie nad przebiegiem głosowań w trakcie Agory oraz zatwierdzanie statutów anten.

Network Meeting – spotkania sieci odbywają się dwa razy do roku (jesienią i wiosną) w każdym z regionów AEGEE. Uczestniczą w nim przede wszystkim anteny z danego regionu, ale spotkanie otwarte jest dla wszystkich oddziałów AEGEE – współpraca, dyskusje, wymiana doświadczeń w naszej organizacji nie znają granic – ani państwowych, ani regionalnych. Network Meeting jest również miejscem, gdzie członkowie anten AEGEE uzyskują wiedzę na temat wydarzeń na poziomie europejskim AEGEE.

WG – Working Groups – Grupy Robocze – tematyczny kręgosłup AEGEE. To międzynarodowe grupy członków AEGEE organizujące eventy o ściśle określonej, specyficznej dla danej grupy tematyce. W naszej antenie działa International Politics Working Group (IPWG) Poza tym w AEGEE działają takie WG-sy jak Human Rights WG, Voyage WG czy Dance WG.

Workshop – praktyczna wykładów, czyli warsztaty, ćwiczenia itp. To ta część programu, która najbardziej wciąga i najbardziej pochłania czas.. Bo czasu na warsztatach, uwierzcie mi, jest zawsze za mało.