Statut

Statut Europejskiego Forum Studentów AEGEE – Zielona Góra

Paragraf I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1.

§         Ust.1. Europejskie Forum Studentów – AEGEE-Zielona Góra, zwane dalej stowarzyszeniem, działa zgodnie z polskim prawem o stowarzyszeniach oraz z postanowieniami niniejszego Statutu.

§         Ust.2. Stowarzyszenie używa oficjalnego skrótu nazwy „AEGEE – Zielona Góra” po podpisaniu Konwencji Przystąpienia (Convention d’Adhesion).

§         Ust.3. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami.

§         Ust.4. Siedziba władz stowarzyszenia mieści się w Zielonej Górze.

§         Ust.5 Stowarzyszenie jest organizacją studencką, interdyscyplinarną, świecką, apolityczną oraz niedochodową.

Paragraf II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

Artykuł 2.

§         Ust.6. Celem działania stowarzyszenia jest rozwijanie aktywności społeczności akademickiej oraz promowanie idei współpracy, porozumienia i integracji europejskiej w środowiskach studenckich.

§         Ust.7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.       nawiązywanie i rozszerzanie kontaktów z europejskimi ośrodkami akademickimi,

2.       międzyuczelnianą wymianę naukową i kulturalną,

3.       organizowanie i udział w krajowych oraz międzynarodowych kongresach, seminariach, sesjach naukowych i innych imprezach organizowanych w ramach AEGEE,

4.       prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie tematyki objętej celami stowarzyszenia wśród społeczności akademickiej,

5.       prowadzenie działalności wydawniczej,

6.       prowadzenie działalności gospodarczej.

Paragraf III

CZŁONKOSTWO STOWARZYSZENIA

Artykuł 3.

Członkiem stowarzyszenia może zostać każdy student oraz absolwent uczelni wyższej, bez względu na kierunek studiów i rodzaj uczelni.

§          Ust.8. Europejskie Forum  Studentów AEGEE Zielona Góra wyróżnia 4 typy członkostwa.

1.       Członek na okresie próbnym

2.       Członek zwyczajny z ograniczonymi uprawnieniami

3.       Członek zwyczajny z pełnymi prawami członkowskimi

4.       Członek Honorowy

Artykuł 4.

Członek na okresie próbnym

§          Ust.1. Jest to członek, który nie wypełnił deklaracji członkowskiej, nie opłacił składki członkowskiej i nie był na co najmniej pięciu zgromadzeniach ogólnych.

§          Ust.2. Do osiągnięcia statusu członka zwyczajnego z ograniczonymi uprawnieniami, musi on wypełnić wszystkie trzy wyżej wymienione determinanty. Nie wypełnienie choćby jednej z nich blokuje możliwość osiągnięcia tegoż statusu.

Artykuł 5. Członek Zwyczajny z ograniczonymi uprawnieniami.

§          Ust.1. Jest to członek, który ma opłaconą składkę członkowską, wypełnił deklarację członkowską i uczestniczył co najmniej w pięciu zgromadzeniach ogólnych.

§          Ust.2. Członkiem zwyczajnym z ograniczonymi uprawnieniami nie można być bez    osiągnięcia wcześniejszego statusu członka na okresie próbnym.

§          Ust.3. Ów członek nie ma prawa uczestnictwa w podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości stowarzyszenia, kandydowania na stanowiska w Zarządzie i Radzie Nadzorczej, a także brania udziału w Walnych Zgromadzeniach stowarzyszenia.

Artykuł 6.

Członek Zwyczajny z pełnymi prawami członkowskimi.

§          Ust.1.  Jest to członek, który uprzednio posiadał status członka zwyczajnego z ograniczonymi uprawnieniami.

§          Ust.2. Status członka zwyczajnego z pełnymi prawami członkowskimi osiąga członek, który oprócz spełnienia warunków wymienionych w punkcie 2, rozdziału 3, był obecny na co najmniej 8 zgromadzeniach ogólnych.

§          Ust.3. Ów członek uprawniony jest do brania udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości stowarzyszenia, kandydowania na stanowiska w Zarządzie i Radzie Nadzorczej, a także brania udziału w Walnych Zgromadzeniach stowarzyszenia.

Artykuł 7.

Członek Honorowy

§          Ust.1. Członkiem honorowym stowarzyszenia może zostać osoba, która w szczególny sposób przyczyniła się do realizacji celów statutowych stowarzyszenia.

§          Ust.2. Przyznanie tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków na wniosek Zarządu, Rady Nadzorczej lub grupy  1/3 liczby członków z pełnymi prawami członkowskimi.

Artykuł 8.

Członkostwo zwyczajne stowarzyszenia ustaje na skutek:

§          Ust.1. pisemnego oświadczenia członka o wystąpieniu ze stowarzyszenia,

§          Ust.2. wykluczenia ze stowarzyszenia,

§          Ust.3. śmierci członka,

§          Ust.4. ukończenia 35 – roku życia.

Artykuł 9.

Wystąpienie członka ze stowarzyszenia następuje z chwilą pisemnego złożenia przez członka pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze stowarzyszenia.

Artykuł 10.

§          Ust.1. Decyzje o przyjęciu i wykluczeniu ze stowarzyszenia podejmuje Zarząd stowarzyszenia, według zasad określonych w statucie.

§          Ust.2. Wykluczenie ze stowarzyszenia może nastąpić w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków członkowskich.

§          Ust.3. W ciągu dwóch tygodni od podania do wiadomości decyzji Zarządu o wykluczeniu ze stowarzyszenia, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się.

§          Ust.4. Wniesienie pisemnego odwołania na ręce Zarządu w terminie, wstrzymuje wykluczenie ze stowarzyszenia, a członkostwo zostaje zawieszone do czasu podjęcia decyzji. Nie wniesienie pisemnego odwołania w terminie powoduje, iż decyzja Zarządu jest ostateczna.

§          Ust.5. Organem odwoławczym jest Walne Zgromadzenie Członków, które rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest podejmowana bezwzględną większością głosów, przy obecności minimum 1/4 liczby członków Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Artykuł 13. Zdegradowanym do stopnia członka zwyczajnego z ograniczonymi uprawnieniami zostaje członek o statusie wyższym, który:

§          Ust 1. Uczestniczył w mniejszej ilości zgromadzeń ogólnych w roku niż 10, liczonym od dnia wypełnienia deklaracji członkowskiej lub  nie wykazywał aktywności poprzez działalność przy projektach/grupach roboczych/zarządzie/poziomie Europejskim. Działalność ta musi obejmować co najmniej jedną z wymienionych form.

 

Paragraf IV

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

Artykuł 11.

Członek zwyczajny stowarzyszenia ma prawo do:

 • Ust.1. Czynnego i biernego udziału w wyborach do organów stowarzyszenia, aktywnego uczestnictwa w kongresach, seminariach, sesjach naukowych i innych imprezach organizowanych w ramach AEGEE.
 • Ust.2. Uczestniczenia oraz tworzenia tzw. grup warsztatowych, działających w ramach stowarzyszenia,
 • Ust.3. Zgłaszania wniosków dotyczących programu oraz bieżącej działalności stowarzyszenia,
 • Ust.4. W grupie 1/3 ogólnej liczby członków zgłaszać wniosek o votum nieufności wobec organów stowarzyszenia,
 • Ust.5. Odwoływania się od decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia Członków.

 

Artykuł 12.

Do obowiązków członka zwyczajnego stowarzyszenia należy:

 • Ust.1. Przestrzeganie statutu stowarzyszenia oraz uchwał organów stowarzyszenia,
 • Ust.2. Dbanie o dobro stowarzyszenia,
 • Ust.3. Branie czynnego udziału w pracach stowarzyszenia,
 • Ust.4. Uiszczanie w terminie składek członkowskich.

Artykuł 13.

§         Ust.1. Członkowie Honorowi Stowarzyszenia mają prawo do uprawnień wynikających z art.11. z wyjątkiem pkt. 1 oraz 5 statutu.

 • Ust.2. Członków Honorowych Stowarzyszenia nie dotyczą obowiązki zawarte w art. 12. pkt. 3 i 4 statutu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraf V

WŁADZE STOWARZYSZENIA

Artykuł 14.

Władzami stowarzyszenia są:

 • Ust.1. Walne Zgromadzenie Członków,
 • Ust.2. Zarząd,
 • Ust.3. Rada Nadzorcza

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Artykuł 15.

 • Ust.1. Walne Zgromadzenie Członków tworzą członkowie stowarzyszenia.
 • Ust.2. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższa władzą stowarzyszenia.
 • Ust.3. Walne Zgromadzenie Członków zbiera się co najmniej raz do roku.

Artykuł 16.

Walne Zgromadzenie Członków:

 • Ust.1. Wybiera i odwołuje Prezydenta,

1.      Prezydent proponuje skład Zarządu,

2.      Zgromadzenie w głosowaniu zatwierdza i odwołuje Zarząd,

 • Ust.2. Wybiera i odwołuje członków Rady Nadzorczej, rozpatruje i przyjmuje sprawozdania z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • Ust.3. Udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi i Radzie Nadzorczej,
 • Ust.4. rozpatruje odwołania od decyzji Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • Ust.5. podejmuje uchwały w sprawie zmian statutu oraz w sprawie rozwiązania stowarzyszenia,

Artykuł 17.

Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Prezydent stowarzyszenia:

 • Ust.1. z własnej inicjatywy, przynajmniej raz w roku,
 • Ust.2. na mocy uchwały Zarządu lub Rady Nadzorczej, nie później niż w terminie trzech tygodni od daty złożenia wniosku.
 • Ust.3. Walne zgromadzenie w trybie przyspieszonym ma obowiązek zwołać prezydent, lub w przypadku nie pełnienia funkcji zarząd, na wniosek co najmniej ½ liczby członków zwyczajnych z pełnymi uprawnieniami, ½ składu zarządu, lub Rady nadzorczej w terminie siedmiu dni od daty złożenia wniosku.

Artykuł 18.

O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Prezydent ma obowiązek poinformować członków w ustalonym przez siebie trybie na 14 dni przed terminem Zgromadzenia.

Artykuł 19.

 • Ust.1. Walne Zgromadzenie Członków zwołanie w pierwszym terminie jest prawomocne przy quorum 1/3 ogólnej liczby członków, a uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w statucie.
 • Ust.2. W przypadku braku quorum wymaganego w ust. 1, Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane po raz drugi w terminie dwóch tygodni. Uchwały Walnego Zgromadzenia są wówczas prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków.

Artykuł 20.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków dotyczące:

 • Ust.1. wyboru i odwołania Prezydenta są podejmowane bezwzględną większością głosów,
 • Ust.2. wyboru i odwołania Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej są podejmowane zwykłą większością głosów, z uwzględnieniem pkt. 1,
 • Ust.3. uzupełnienia składu Zarządu lud składu Rady Nadzorczej podejmowane są według zasad wymienionych w pkt.2. z zachowaniem 3 tygodniowego terminu,
 • Ust.4. udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi lub ustępującej Radzie Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów,
 • Ust.5. uchwalenie statutu stowarzyszenia oraz jego zmian podejmowane są większością 2/3 głosów.

Artykuł 21.

W razie niespełnienia warunków określonych w art.26 pkt.1 następuje druga tura wyborów, do której przechodzą dwaj kandydaci , którzy otrzymali największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. W drugiej turze zwycięża kandydat, na którego oddano większą ilość głosów.

Artykuł 22.

 • Ust.1. Obradom Walnego Zgromadzenia Członków przewodniczy Prezydent , który może przekazać prowadzenie Zgromadzenia wybranemu przez siebie członkowi stowarzyszenia.
 • Ust.2. W przypadku nieobecności Prezydenta funkcję przewodniczącego przejmuje Wiceprezydent lub inny członek Zarządu. Pkt. 1 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 23.

 • Ust.1. Głosowania odbywają się w sposób jawny, chyba że chociaż jeden członek obecny na Zgromadzeniu zażąda tajności głosowania.
 • Ust.2. W sprawach personalnych wszystkie głosowania są tajne, chyba że wszyscy członkowie obecni na Zgromadzeniu wyrażą zgodę na głosowanie jawne.

Artykuł 24.

Sekretarz lub inna osoba mianowana przez przewodniczącego Zgromadzenia sporządza pisemny protokół z obrad, który podpisuje pisemny protokół z obrad, który podpisuje przewodniczący Zgromadzenia oraz protokolant.

Artykuł 25.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków obowiązują wszystkich członków stowarzyszenia.

ZARZĄD

Artykuł 26.

Zarząd jest organem kierującym bieżącą działalnością stowarzyszenia oraz organem reprezentującym je na zewnątrz.

Artykuł 27.

 • Ust.1. W skład Zarządu wchodzi od trzech do siedmiu osób. Obligatoryjnie Prezydent, Skarbnik oraz Sekretarz. Prezydent może powołać wiceprezydentów na czas pełnienia przez nich określonych funkcji, nie dłużej niż do końca kadencji zarządu.
 • Ust.2. Członkowie Zarządu są wybierani na okres jednego roku z kandydatów będących członkami stowarzyszenia, według zasad określonych w statucie.
 • Ust.3. Wybór nowego zarządu dokonuje się na, co najmniej, jeden miesiąc przed upływem kadencji aktualnego Zarządu.

Artykuł 28.

W przypadku ustąpienia lub odwołania Prezydenta w toku kadencji, jego obowiązki przejmuje jeden z członków Zarządu. Wyboru tej osoby do dokonuje Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.

Artykuł 29.

Obradom Zarządu przewodniczy Prezydent lub z jego upoważnienia inny członek Zarządu.

Artykuł 30.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej ilości głosów, głos rozstrzygający należy do Prezydenta.

Artykuł 31.

Zarząd jest zobowiązany do zasięgania opinii Rady Nadzorczej w sprawach istotnych dla funkcjonowania Stowarzyszenia.

Artykuł 32.

 • Ust.1. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 • Ust.2. Zarząd może upoważnić jednego członka stowarzyszenia do jednoosobowego składanie oświadczeń woli z wyłączeniem spraw majątkowych.

Artykuł 33.

Zarząd przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków.

Artykuł 34.

Zarząd ustala wysokość oraz termin i miejsce uiszczenia składki członkowskiej.

RADA NADZORCZA

Artykuł 35.

Rada Nadzorcza jest organem kontroli wewnętrznej stowarzyszenia, pełni funkcje doradcze i opiniodawcze.

Artykuł 36.

Rada Nadzorcza składa się z trzech członków stowarzyszenia, wybieranych na okres jednego roku, według

zasad określonych w statucie. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego.

Artykuł 37.

 • Ust.1. Rada Nadzorcza kontroluje całokształt działalności stowarzyszenia z punktu widzenia zgodności ze statutem, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
 • Ust.2. Rada Nadzorcza przedstawia walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności.
 • Ust.3. Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 • Ust.4. Rada Nadzorcza jest uprawniona do składania wniosku o votum nieufności wobec Zarządu.
 • Ust.5. Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się co najmniej raz w roku.
 • Ust.6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

WYBORY DO ORGANÓW STOWARZYSZENIA

Artykuł 38.

§         Ust.1. Kandydaci na stanowiska w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej muszą przedłożyć swoje kandydatury ustępującemu Zarządowi na 14 dni przed datą Walnego Zgromadzenia Członków, na którym wybory zostaną przeprowadzone.

§         Ust.2. Termin wyborów do Organów Stowarzyszenia musi być kompatybilny z terminem rozpoczęcia nowego roku akademickiego i powinien zostać ustalony na maksymalnie 30 dni roboczych od daty rozpoczęcia roku akademickiego.

Paragraf VI

GRUPY ROBOCZE

Artykuł 39.

 • Ust.1. W ramach stowarzyszenia działają Grupy Robocze, realizujące jego zadania.
 • Ust.2. Mogą być powoływane dwa rodzaje Grup Roboczych : stałe i doraźne (specjalne).

1.      Powoływane wraz z utworzeniem się nowego zarządu.

2.      Doraźne powoływane są decyzją Zarządu z inicjatywy co najmniej trzech członków stowarzyszenia, do realizacji konkretnych, jednorazowych projektów, zadań i rozwiązywane są z chwilą wykonania określonego zadania.

3.      Zarządzającym grupami roboczymi są V-ce Prezydenci do spraw (HR, FR, PR), lub wyznaczeni przez zarząd koordynatorzy grup roboczych.

Artykuł 40.

 • Ust.1. Grupy Robocze stałe przedstawiają Zarządowi sprawozdanie ze swojej działalności co pół roku na 4 tygodnie przed każdą Agorą i na każdą prośbę Zarządu.
 • Ust.2. Grupy Warsztatowe doraźne przedstawiają sprawozdanie Zarządowi nie dalej niż 4 tygodnie po wykonaniu zadania i na każdą prośbę Zarządu.

Artykuł 41.

Osoby odpowiedzialne za finanse w każdej z Grup Warsztatowych zobowiązane są do współpracy ze Skarbnikiem.

Artykuł 42.

W celu realizacji swoich zadań Grupy mogą współpracować między sobą i z Zarządem.

 

Paragraf VII

GOSPODARKA FINANSOWA

Artykuł 43.

Majątek stowarzyszenia powstaje:

 • Ust.1. ze składek członkowskich, według zasad określonych w art.34,
 • Ust.2. ze środków przekazanych przez władze uczelni wyższych,
 • Ust.3. ze środków przekazanych przez inne osoby fizyczne lub prawne,
 • Ust.4. z darowizn, spadków i zapisów,
 • Ust.5. z dochodów z majątku stowarzyszenia,
 • Ust.6. z dochodów z własnej działalności,
 • Ust.7. z ofiarności publicznej.

Artykuł 44.

Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

Artykuł 45.

Osobami uprawnionymi do składania oświadczeń finansowych w imieniu stowarzyszenia są Prezydent i Skarbnik lud Wiceprezydent i Skarbnik.

Artykuł 46.

 • Ust.1. Osobami uprawnionymi do podpisywania zobowiązań majątkowych w imieniu stowarzyszenia są łącznie Prezydent i jeden z Wiceprezydentów lub Prezydent i Skarbnik.
 • Ust.2. W uzasadnionych przypadkach, z upoważnienia Zarządu Skarbnik może działać jednoosobowo.

Artykuł 47.

Zarząd może udzielać pełnomocnictw w zakresie czynności określonych w art.41 oraz art.42.

Paragraf VIII

ZMIANY W STATUCIE

Artykuł 48.

Wniosek o zmianę w statucie może złożyć każdy członek stowarzyszenia. Wniosek taki musi być przedstawiony Zarządowi przynajmniej na 7 dni przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

Artykuł 49.

Zmiany w statucie dokonuje się w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów.

Paragraf IX

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

Artykuł 50.

Rozwiązanie stowarzyszenie następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowanej większością 3/4 głosów, przy obecności minimum 1/2 liczby członków.

Paragraf X

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

Artykuł 51.

Traci moc statut stowarzyszenia z dniem uchwalenia nowego statutu.

Artykuł 52.

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.